دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.eu
1
41.18 lei/1 سال
41.18 lei/1 سال
41.18 lei/1 سال
.com
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.de
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.co.uk
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.uk
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.us
1
54.00 lei/1 سال
54.00 lei/1 سال
54.00 lei/1 سال
.hu
1
190.00 lei/2 سال
0 lei/1سال
190.00 lei/2 سال
.net
1
61.00 lei/1 سال
61.00 lei/1 سال
61.00 lei/1 سال
.org
1
61.00 lei/1 سال
61.00 lei/1 سال
61.00 lei/1 سال
.biz
1
61.00 lei/1 سال
61.00 lei/1 سال
61.00 lei/1 سال
.info
1
75.00 lei/1 سال
75.00 lei/1 سال
75.00 lei/1 سال
.tm.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.com.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.org.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.arts.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.co
1
160.00 lei/1 سال
160.00 lei/1 سال
160.00 lei/1 سال
.tv
1
208.00 lei/1 سال
208.00 lei/1 سال
208.00 lei/1 سال
.city
1
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
.market
1
160.00 lei/1 سال
160.00 lei/1 سال
160.00 lei/1 سال
.expert
1
208.00 lei/1 سال
208.00 lei/1 سال
208.00 lei/1 سال
.site
1
160.00 lei/1 سال
160.00 lei/1 سال
160.00 lei/1 سال
.me
1
108.00 lei/1 سال
108.00 lei/1 سال
108.00 lei/1 سال
.it
1
94.00 lei/1 سال
94.00 lei/1 سال
94.00 lei/1 سال
.business
1
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
.investments
1
454.00 lei/1 سال
454.00 lei/1 سال
454.00 lei/1 سال
.management
1
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
.ru
1
156.00 lei/1 سال
156.00 lei/1 سال
156.00 lei/1 سال
.es
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.dev
1
89.00 lei/1 سال
89.00 lei/1 سال
89.00 lei/1 سال
.nt.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.nom.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.info.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.rec.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.firm.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.store.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.www.ro
1
41.18 lei/1 سال
0 lei/1سال
41.18 lei/1 سال
.buzz
1
143.00 lei/1 سال
143.00 lei/1 سال
143.00 lei/1 سال
.fr
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.be
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.nl
1
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
49.00 lei/1 سال
.studio
1
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
104.00 lei/1 سال
.design
1
196.00 lei/1 سال
196.00 lei/1 سال
196.00 lei/1 سال
.app
1
71.25 lei/1 سال
71.25 lei/1 سال
71.25 lei/1 سال
.wtf
1
170.00 lei/1 سال
170.00 lei/1 سال
170.00 lei/1 سال
.gr
1
258.00 lei/2 سال
0 lei/1سال
258.00 lei/2 سال
.art
1
75.00 lei/1 سال
75.00 lei/1 سال
75.00 lei/1 سال
.re
1
49.00 lei/1 سال
0 lei/1سال
N/A
.restaurant
1
230.00 lei/1 سال
0 lei/1سال
N/A
.at
1
69.00 lei/1 سال
69.00 lei/1 سال
69.00 lei/1 سال
.media
1
229.00 lei/1 سال
0 lei/1سال
229.00 lei/1 سال